CONVOCATÒRIA PER COBRIR DE FORMA INTERNINA LA PLAÇA DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ DE L'AJUNTAMENT DE LLUBÍ.