CONVOCATÒRIA ENTREVISTES PERSONALS NETEJA

15-Octubre-2020

Vista la proposta del Tribunal Qualificador de dia 15 d’octubre de setembre de 2020 sobre la estimació o desestimació de les al·legacions presentades per la valoració de mèrits de la convocatòria per constituir borsí per atendre necessitats temporals i d’interinitat de personal de neteja pel sistema de concurs, l’Ajuntament de Llubí convoca, dia 26 d’octubre de 2020 a la Sala de Plens de l’Ajuntament, als aspirants que consten al document adjunt per a la realització de l'entrevista personal.