Modificació provisional ordenances

26-Novembre-2019

- Modificació Ordenança fiscal reguladora de l'Impost de Béns Immobles.
- Modificació Ordenança reguladora del preu públic per prestació serveis a l'Escoleta infantil municipal.