Pacificació de l’entorn escolar del CEIP Duran Estrany

04-Març-2024

S'exposa al públic el projecte d'obra FASE 01 PER A LA PACIFICACIÓ DE L'ENTORN DEL CEIP DURAN ESTRANY DE LLUBÍ aprovat per Junta de Govern de dia 26 de febrer de 2024 per tal que pugui ser examinat i, en el seu cas, s'hi formulin les al·legacions pertinents,