Modificació de la ordenança pel foment de la convivència ciutadana i el civisme al municipi de Llubí.

12-April-2024

L'Ajuntament Ple, en sessió ordinària celebrada el dia 18 de març de 2024, va acordar l'aprovació inicial de la Ordenança pel foment de la convivència ciutadana i el civisme al municipi de Llubí.
S'exposa al públic durant el termini de 30 dies en els quals els interessats podran presentar, si escau, les reclamacions que considerin oportunes.